Regulamin Adabet24

 • §1 Wstęp
 1. Właścicielem sklepu jest firma Adabet24 Beata Pawlak z siedzibą przy ul. Młyńskiej 8a, 63-600 Kępno, numer REGON 251596225, numer NIP 6191226869; rachunek bankowy: PKO 54 1020 2241 0000 2302 0034 4002, zwany w regulaminie Sprzedającym.
 2. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet oraz indywidualnie za pośrednictwem e-mail lub telefon
 3. Niniejszym regulamin stosuje się również odpowiednio do umów zawieranych za pośrednictwem aukcyjnych portali internetowych, typu allegro.pl. Niniejszy regulamin w odniesieniu do tych portali zastosowanie ma w zakresie w jakim nie narusza on postanowień regulaminu tych portali. Pierwszeństwo stosowania mają regulaminy portali internetowych.
 4. Produkty prezentowane przez sprzedawcę hurtowego  lub   detalicznego mogą być zarówno fabrycznie nowe jak także używane. Status produktu podany jest przy opisie produktu. Na żądanie klienta sprzedawca może udostępnić zdjęcia towaru.
 5. Określenia Sprzedający, Sprzedawca i Sklep w regulaminie mogą być używane zamiennie.
 • §2 Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedającego, tj. Adabet24 z siedzibą w Kępnie (63-600), przy ul. Młyńskiej 8a. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający.
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  a) realizacji umowy w tym wystawienia wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji sprzedaży.
  b) w innych celach, w tym marketingowych i promocyjnych, jeżeli klient wyrazi na to zgodę.
 3. Wszelkie czynności na danych osobowych są wykonywane zgodnie z przepisami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych. Dane te chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupujących zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024).
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa wystarczy wysłać do Sprzedającego wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej albo wysłać do Sprzedającego list na wskazany na wstępie regulaminu adres jego siedziby.
 5. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego również w celu informowania Kupującego o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie (newsletter).
 • §3 Ceny
 1. Wszystkie ceny podawane w ofertach są wyrażone w złotych polskich (PLN) lub w walucie EURO , USD, GBP  w/g kursu z dnia poprzedniego  lub w cenie netto  w uzgodnieniu z klientem.
 2. Wszystkie ceny o ile nie wskazano wyraźnie inaczej są cenami netto
 3. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi towaru lub regionu przesyłki. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy dostępne są bezpośrednio u Sprzedającego.
 4. Brak wskazania ceny wysyłki (dostarczenia) oznacza, że dla danego produktu, bądź grupy produktów ustalana jest ona indywidualnie zgodnie z ust. 3.
 5. Sprzedawca  zastrzega przy tym, że w wypadku transakcji w których określono, iż przesyłka jest „bezpłatna“ bądź wynosi zero złotych, koszty tej przesyłki obciążają Sprzedawcę, a co za tym idzie w opisanych wypadkach kwota ta nie podlega zwrotowi na rzecz Konsumenta.
 6. Po uzgodnieniu ze sprzedawcą klient indywidualny może zamówić towar w opcji „za pobraniem”, możliwości takiej nie przewiduje się dla klientów zakupujących towar w dużych ilościach i po cenach hurtowych oraz dla klientów zagranicznych.
 • §4 Zamówienia
 1. Sprzedawca  hurtowy i detaliczny   umożliwia Klientom:
  a) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych na portalach internetowych poprzez wiadomość e-mail lub po kontakcie telefonicznym i zawierania umów sprzedaży na odległość.
  b) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych na portalach internetowych oraz w salonie sprzedaży całej grupy ADABET24.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Zawartość udostępniona przez Sprzedawcę nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie informacje określone w ust. 2 stanowią własność Sprzedającego bądź odpowiednio innych podmiotów, i zabrania się ich powielania a także wykorzystywania w celach innych niż zawarcie umowy ze Sprzedającym.
 4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia poprzez składanie zamówień za pośrednictwem portali sprzedażowych oraz wiadomość e-mail lub telefon. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 5. Warunkiem zakupu jest skuteczne przeprowadzenie procesu złożenia zamówienia poprzez prawidłowe podanie wszystkich niezbędnych danych oraz zaakceptowanie Regulaminu. W wypadku gdy przewidziano bądź dopuszczono inną formę składania zamówienia warunkiem zakupu jest podanie wszelkich określonych w regulaminie danych wraz ze szczegółowym opisem produktu.
 6. Na zakupione towary wystawiamy paragon lub na życzenie fakturę VAT. Zamówienie  zaczyna być przekazane do realizacji po zapłacie.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem. Za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o statusie przyjęcia wpłaty. W przypadku braku informacji o nie przyjęciu zamówienia w terminie 24 h od jego złożenia uznaje się je za przyjęte do realizacji.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia i niezrealizowania zamówienia:
  a) w razie niewypełnienia lub niepoprawnego wypełnienia formularza zamówienia,
  b) jeżeli zamówienie wzbudza wątpliwości pod względem wiarygodności zawartych w nim danych,
  c)  jeżeli zaistniały inne obiektywne przyczyny, dla których realizacja zamówienia nie jest możliwa (na przykład chwilowy brak asortymentu towaru, brak   zapłaty zgodnie z zamówieniem   proformy fakturą)
  d) w zamówieniu nie zostały podane wszystkie wymagane regulaminem dane.

Stosowna informacja zostanie przesłana do Klienta w formie e-mail.

 1. Złożenie zamówienia w inny sposób niż po uprzedniej rejestracji uważane jest jako wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem przez Kupującego. Zastrzega się przy tym, że w wypadkach takich Sprzedający, bez podania przyczyny, ma prawo żądania złożenia dodatkowego oświadczenia o zapoznaniu się przez Kupującego z regulaminem.
 2. Czas realizacji zamówień jest uzależniony od zamówienia (stopień trudności indywidualnego zamówienia) i wynosi od 1 do 3 dni roboczych. 
 3. Dane osobowe, które należy podać przy składaniu zamówienia, są następujące:

a)imię  pełna  nazwa firnyNIP  PL   lubNIP   UE

 1. b)    nazwisko
 2. c)    ulica
 3. d)    nr budynku
 4. e)    nr lokalu
 5. f) kod pocztowy
 6. g) miejscowość
 7. h)  telefon dla kuriera
 8. i)  telefon zamawiającego
 9. j)     adres e-mail

 

 1. Podanie przez Kupujących wymienionych w ustępie poprzednim danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 • §5 Sposoby płatności
 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. karta płatnicza/przelew internetowy –Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 w czasie rzeczywistym. Zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Sprzedawcy.
  2. przelew bankowy – zapłata następuje poprzez złożenie przez Klienta przelewu wartości zamówienia na konto bankowe Adabet24, podane po złożeniu zamówienia.
  3. W momencie odbioru towaru – za pomocą terminalu płatniczego lub gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta Adabet24 może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Adabet24 jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (np. sprzedaż na raty).
  4. Jeżeli kupujący dokonuje przelewu z konta osoby innej niż Kupujący zobowiązany jest w tytule przelewu podać imię i nazwisko kupującego i nr dokumentu o ile został nadany. Odpowiednią informację należy przesłać wraz z potwierdzeniem przelewu na adres e-mail Sprzedawcy.
 • §6 Dostawa i odbiór towaru
 1. Zasadą jest dostarczanie zamówionych produktów i towarów za pośrednictwem operatorów pocztowych bądź profesjonalnej firmy świadczącej usługi kurierskie. Możliwy jest również odbiór osobisty, po wcześniejszym ustaleniu, przez Kupującego w siedzibie Sklepu.
 2. Na życzenie kupującego możliwa jest dostawa towaru poza terytorium RP, przy czym koszty transportu kalkulowane są indywidualnie przy jednoczesnym uzgodnieniu z Kupującym.
 3. Wysyłka towaru poza terytorium RP odbywa się wyłącznie po dokonaniu zapłaty całości ceny oraz po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym.
 • §7 Gwarancja, Reklamacje i zwroty
 1. Większość spośród prezentowanych przez Sprzedawcę produktów jest objęta gwarancją producenta lub Sprzedającego. Szczegółowa informacja dotycząca gwarancji znajduje się w opisie produktu. W wypadku braku takiej informacji w celu ustalenia szczegółów należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 3. Pojęcie „reklamacja” oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą albo skierowane do Sprzedawcy przez Konsumenta żądanie obniżenia ceny towaru albo naprawy bądź wymiany towaru na inny wolny od wad.
 4. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną). W zgłoszeniu reklamacji prosimy podać imię i nazwisko lub nazwę Kupującego oraz w miarę możliwości opisać wadę towaru. Załączenie dokumentacji fotograficznej do zgłoszenia lub przesłanie jej jest wymagane, może przyczynić się do znacznie szybszego rozpatrzenia reklamacji, w tym w szczególności umożliwić jej pozytywnego rozpatrzenia.
 5. W przypadku, gdy towar jest wadliwy, prosimy o jego prawidłowe zabezpieczenie, aby uchronić go przed ewentualnym uszkodzeniem czy zniszczeniem do momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 7. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, określony na wstępie niniejszego regulaminu.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 9. Gwarancja, o której mowa wyżej, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • §8 Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny
 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego produktu (dotyczy portali aukcyjnych), składając stosowne oświadczenie. W razie takiego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Zaznacza się, że uprawnienie to dotyczy wyłącznie osób fizycznych dokonujących zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres wskazany na wstępie regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności z wyjątkiem kosztów dostawy. Zaznacza się nadto, że zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Zaznacza się, że kupujący uprawniony jest do zapoznania się z produktem (w tym jego opakowanie) jednak w sposób możliwie najmniej wpływający i ingerujący w stan tego produktu oraz jego opakowanie. Jednocześnie podkreśla się, że w przypadku zmniejszenia wartości takiego towaru Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za to zmniejszenie.
 7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j)   dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej (tj. np. aukcje typu Allegro);
  l)   świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m)   dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zaznacza się nadto, że zwrotowi nie podlegają towary nieprefabrykowane.
 9. Sprzedawca uprzejmie prosi o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.
 • §9 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Przez usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:
  a) udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej
  b) udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej,
  c) wysyłanie, w przypadku wyrażenia na to przez użytkownika sieci Internet dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, na jego adres poczty elektronicznej, newsletter’a.
 2. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez nas usług, o których mowa w ust. 2 pkt a i b niniejszego paragrafu. W przypadku usługi, o której mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, w celu natychmiastowego zakończenia jej świadczenia, wystarczające jest poinformowanie nas o rezygnacji z newsletter’a drogą telefoniczną bądź mailową na adres poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej).
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • §10 Postanowienia końcowe
 1. Zespół grupy Adabet24 reprezentujący firmę dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w opisie   produktów były zgodne z rzeczywistością. Tematy sporne, dyskusyjne – wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Wszystkie informacje, materiały wizualne, znaki towarowe producentów są chronione prawami autorskimi. Są one wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu promocji i sprzedaży właściwych produktów.
 3. W wypadku gdy mowa jest o umieszczeniu jakichkolwiek danych w formularzu zamówienia, dla zamówień składanych w formie e-mail, informacje te bądź dane należy umieścić w wiadomości e-mail.
 4. Zaznacza się nadto, że w wypadku planowanego zwrotu towaru, niezależnie od przyczyny zwrotu (odstąpienie od umowy z tytułu wady, bez podania przyczyny) prosimy o kontakt ze Sprzedawcą aby umożliwić przekazanie Państwu wytycznych dotyczących sposobu odesłania towaru oraz skierowanie ewentualnego transportu celem odbioru produktu. Zaznaczamy przy tym, że kontakt taki jest niezbędny, który umożliwi przyspieszenie procedur a także może pozwolić na zminimalizowanie kosztów ewentualnego odsesłania produktów.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2017r., 10.63) oraz ustawą z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016r., poz. 1823), Kupujący może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z art. 32 §1 pkt. 1 w/w ustawy wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 7. Klient zostanie poinformowany o każdej zmianie regulaminu 14 dni przed wejściem w życie następujących zmian drogą mailową. Klient, niezależnie od zaakceptowania regulaminu w momencie rejestracji, zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami regulaminu przy każdorazowym zakupie realizowanym w sklepie.
 8. O ile nie zastrzeżono w regulaminie inaczej, bądź nie wynika to wprost z przepisów prawa, wszelka korespondencja, dla której poczytuje się zaistnienie skutków prawnych, odbywa się w formie papierowej za pośrednictwem listów poleconych.
 9. Sprzedawca zaznacza, że zasadą jest, iż nie przyjmuje przesyłek nadesłanych za pobraniem bądź na koszt firmy, dlatego prosimy o wcześniejsze uzgodnienie nadania przesyłek. Ewentualne koszty związane z taką przesyłką, w tym jej zwrotem jako nie odebranej, ponosi nadawca.
 10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 11. Dane do kontaktu:
  1. adres korespondencji papierowej – siedziba Sprzedającego wskazana na wstępie regulaminu, tj. Adabet24 Beata Pawlak; ul. Młyńska8a, 63-600 Kępno
  2. poczta elektroniczna
  3. telefon – +48 664665405 czynny od pn-pt.  godzinach od 8.00-17.00
  4. strona: apshop24.eu
  5. W razie jakichkolwiek niezgodności niniejszego regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa zastosowanie mają te przepisy.

Integralną częścią regulaminu jest załączona klasyfikacja.